Polis Adayları İşlemleri

Prekor mutasyonu, HBV genomunun bir bölgesinde HBeAg oluşumunu engelleyen stop kodonu üretir. Bazal kor promoter bölgedeki mutasyon ise HBeAg transkripsiyonunu etkiler. Bunların sonucunda HBeAg üretilemez veya minimal olarak üretilir ancak viral replikasyon devam eder. Sağlıklı kişilerde hepatosite giren HBV’nin immün sisteme tanıtılmasıyla oluşan ilk immün yanıt doğal immün yanıttır. Doğal immün yanıt, hepatosit hasarına neden olmaz; patojenin yayılmasını önlemede ve etkili bir adaptif immün yanıtın oluşturulmasında önemlidir. İnterferon gamma (INF-γ) ve tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) gibi inflamatuvar sitokinler virusun klirensinde etkili iken sitotoksik T lenfositler, hem viral klirensten hem de karaciğer hasarından sorumlu olan başlıca hücrelerdir. Hepatositlerin CD8+T lenfositler tarafından parçalanması ile alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi yükselir. Virusa karşı oluşan immün yanıta bağlı olarak farklı seyirler izlenir. Vücudun verdiği immün yanıt yeterli ise viral klirens sağlanır ve doğal bağışıklık gelişir. Ancak vücudun verdiği immün yanıt yetersiz kalırsa viral klirens sağlanamaz ve kronikleşme görülür (35,36).

Bu sayede çocuğun en başından itibaren takibi ve gelişimi kaydedilir. Farklı gelişim alanlarında, yaş düzeyinden beklenen performans yerine çocuğun kendi gelişimsel güçlüğü göz önünde bulundurularak kat ettiği performans değerlendirilir. Ebeveyn, özel güçlük alanı ile ilgili bilgilendirilir ve süreçte aile ile işbirliği sağlanır. Çocuk, ruh sağlığı uzmanı (psikiyatrist, psikolog) tarafından ayrıntılı değerlendirildikten sonra gelişimiyle ilgili olarak gözlenen farklılık raporlanır ve bu rapor bir sağlık kurulunca onaylanır. Özel eğitim kurumları özel kuruluşlar olmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Sağlık güvencesi olsun ya da olmasın sağlık kurulu raporu olan her çocuğun özel eğitim desteği, devlet tarafından ödenmektedir. Bu, devletin özel eğitim desteği alması önerilen çocuklara sağladığı ücretsiz bir hizmettir ve raporu bulunan çocuklara sağlanan bir haktır. Bir yılın sonunda çocuk, Sağlık Kurulu tarafından yeniden değerlendirmeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde rapor yenilenir. Özel eğitim desteğinden yararlanabilmesi için eğitsel raporun da temin edilmesi gerekir.

KHB’nin özellikle immün aktif evresinde (HBeAg pozitif ya da negatif kronik hepatit hastaları) olan hastalarda ve sirotik hastalarda komplikasyon gelişme olasılığı ve HSK riski yüksek olduğu için hemen antiviral tedavi başlanması önerilir. Ancak KHB hastalarının yaklaşık %30’u gri zondadır ve bu hastaların prognoz ve tedavisi halen çalışma konusudur (83). Gri zondaki hastalara antiviral tedavi verilip verilmeyeceği klinik olarak zorlayıcı bir sorudur. HBeAg pozitif veya negatif KHB’li hastalarda, ciddi alevlenmeler de görülebilir. Bu durumda ALT düzeyi, normalin üst sınırından 5-10 kat arasında artar; HBV DNA düzeyi yüksektir, sarılık, koagülopati ve/veya ensefalopati görülebilir. Ciddi akut alevlenme spontan olabileceği gibi, antiviral tedavi altındaki KHB hastalarında ilaç direnci ya da antiviral tedavi kesilmesi sonucunda da görülebilir. Hangi nedenle olursa olsun, HBV infeksiyonu alevlenmelerinde NA tedavisi mortaliteyi düşürür. Dolayısıyla ciddi akut alevlenmede hemen antiviral tedavi başlanması önerilir (83,96). Tedavisiz izlenen HBeAg pozitif veya negatif KHB infeksiyonlu hastalarda, spontan ve ciddi alevlenmeler görülebilir. Bu hastaların herhangi bir nedenle immünosüpresif tedavi almaları durumunda da alevlenme gelişme olasılığı vardır. Alevlenmelerde; ALT düzeyi normalin 5-10 kat üstünde bir oranla artar, HBV DNA yüksektir, sarılık, koagülopati ve/veya ensefalopati görülebilir.

  • Dolayısıyla tedavi kesilmesine hem güvenlik konusu hem de yanıtın kalıcı olma ihtimali göz önüne alınarak dikkatli karar verilmelidir; NA tedavisi kesilen hastalara yakın takip önerilir.
  • Bu çalışmalara dayanarak entekavir+TDF kurtarma tedavisi ile viral yanıt elde edilen hastalarda TDF monoterapisine geçiş düşünülebilir.

Ülkemizde ise kan donörlerinde havuzlanmış kanlarda NAT uygulanmaktadır. İnternet sitemizi kullanırken birtakım kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatımız ile bizimle paylaşmanızı talep edebilmekteyiz. İşbu kişisel verileriniz fiziksel olarak sözlü veya yazılı şekilde toplanabileceği gibi, elektronik ortamda da toplanabilir. Bu verileriniz elektronik ya da internet tabanlı araçlar ve sair vasıtalar kullanılarak otomatik yöntemlerle elde edilebildiği gibi, tarafımıza sunduğunuz formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilmektedir. MADDE 22 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci maddede belirtilen esaslara göre POMEM Müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

Erkek ve kadın asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. MADDE 15 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. (3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir. MADDE 14 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.