BELEDİYELERİN KABAHATLER KANUNU UYARINCA VERDİĞİ CEZALAR Ermumcu Avukatlık Bürosu İzmir Avukat

Bunun içinde 4207 sayılı yasada 5727 sayılı yasayla birlikte geniş kapsamlı bir değişiklik yapılmış ve sigara vb. Maddesine bakıldığında, çeşitli olasılıklara göre değişik miktarlarda idari para cezaları öngörülmüştür. Öngörülen idari para cezalarını veren belediye organları da farklılıklar göstermektedir[30]. Çünkü “emri” her kurum verebileceği gibi yetki ve göreviyle ilgili her konuda da olabilir. Maddenin kapsamı o kadar geniştir ki; “adli işlemler nedeniyle” verilen bir emri yerine getirmemek dahi suçu oluşturabilir. Bunun yanında; kamu güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bir emir (genelge) yayımlanmış olabilir. Nitekim, belediyece yayımlanan emre uymayınca bu maddeden ceza verilebilir. Ancak belediyelerin yayımladığı emre uymamanın cezalandırıldığı tek hüküm bu değildir.

(1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirlenen şekilde yapılmamış veya yargılamanınyenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterilmemiş veya bunu doğrulayacak deliller açıklanmamış ise, bu istemkabule değer görülmeyerek reddedilir. B) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektireceknitelikte olarak görevlerini yapmada sanık veya hükümlü lehine kusur etmiş ise. (3) Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli veya yetkili görmesindendolayı bozulmuşsa, Yargıtay aynı zamanda dosyayı görevli veya yetkili mahkemeye gönderir. E) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre verilecek cezanın belirlenmesinde gerekli indirimyapılmamış veya yanlış indirim yapılmış ise. (3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuçdoğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir. (2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde Yargıtaydan bu hususta bir kararvermesini isteyebilir. (1) Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık, sanık aleyhine hükmün bozdurulması içinCumhuriyet savcısına bir hak vermez. (1) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olanmahkeme kararları da hükümle beraber temyiz olunabilir. (2) Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenilmesine ve keşfinyapılmasına karar verilir. (5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı isteminde açıkça gösterir.Bu istem ilgililere tebliğ edilir.

Özerk federasyonların ceza veya disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı GSGM  bünyesinde oluşturulan Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları “GSGM Tahkim Kurulu Yönetmeliği[69]” ile belirlenmiştir. Spor federasyonlarının özerkleştirilmesi çalışmalarının hız kazanması ile birlikte bugüne kadar toplam 16 spor federasyonu özerklik kazanmıştır. Şubat 2006 itibariyle GSGM bünyesinde, özerk federasyonlar dışında, 44 adet spor federasyonu bulunmaktadır. GSGM bünyesindeki spor federasyonları, faaliyetlerinin esasları, kurullarının oluşumu ve çalışmaları ile görev, yetki ve sorumlulukları bakımından “GSGM Spor Federasyonlarının Teşkilatı, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği[67]” hükümlerine tabidir. İdari ve mali yönden özerk statüdeki federasyonların ise, faaliyet alanları ile ilgili ayrı statüleri bulunmaktadır. “Spor faaliyetlerinin denetimi ve düzenlenmesi görevi bir kamu hizmeti olarak idareye verilmiştir[50]”. “3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun[51]” ile kurulan GSGM, Devlet Bakanlığı’na bağlı[52], katma bütçeli[53] ve tüzel kişiliği haiz bir “kamu kurumu”dur. Ülkemizde futbol, ilk olarak, 1890 senesinde İzmir’de ticaret ile uğraşan İngiliz ailelerinin kendi aralarında Bornova çayırında yaptıkları karşılaşmalarda görülmüştür[31].

(9) Basın ve yayın yoluylaişlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerdebasın ve yayın organıyla ilân olunur. (2) Kamu görevlisi sıfatı sonaerdikten sonra, birinci fıkrada yazılı fiilleri işleyen kimseye de aynı cezaverilir. (3) Zimmet suçunun, malın geçicibir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde, verilecekceza yarı oranına kadar indirilebilir. (3) Örgütün faaliyeti çerçevesindeherhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin,pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasınısağlamaya elverişli bilgi vermesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz. (2) Örgüt üyesinin, örgütünfaaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin,gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde,hakkında cezaya hükmolunmaz. (7) Örgüt içindeki hiyerarşikyapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi,örgüt üyesi olarak cezalandırılır. (4) Bunlardan biri dini sıfatından istifadeederek, birinci fıkrada yazılı fiillerden başka bir cürüm işlerse altıda birmiktarı çoğaltılmak şartıyla o cürüm için kanunda yazılı olan ceza ile mahkûmolur. (2) Bir sahte özel belgeyi buözelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne görecezalandırılır. (3) Resmî belgenin, kanun hükmügereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olmasıhâlinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. (2) Bu suçun tabip veya eczacıtarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatınicrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranındaartırılır. (2) Yapı ruhsatiyesi olmadanbaşlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefonbağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne görecezalandırılır. (2) Bu fiillerin suç işlemekiçin teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde,verilecek ceza yarı oranında artırılır.

  • Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür.
  • (4) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi içingerekli tedbirler alınır.
  • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un ilgili maddesine uygun olarak, kişisel veri güvenliğinizin sağlanması için hukuka aykırı olarak işlenmelerini ve erişilmelerini önlemek ve muhafazalarının sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler Veri Sorumlusu olarak tarafımızca alınmaktadır.

(2) Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir. Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir. (1) Kaçağın Cumhuriyet savcısına başvurmasını veya duruşmaya gelmesini sağlamak amacıylaTürkiye’de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh cezahâkimi veya mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. (1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana,tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler.Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya hâkim aracılığı ile soru yöneltebilir. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorununyöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, mahkeme başkanı karar verir. (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayıyapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister. (1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsizolarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, hâkim veya mahkeme derhâl başka bir müdafigörevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine dekarar verebilir.

Cumhuriyet savcıları ve hâkimler, yalnız bulundukları il bakımındanyapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de bilirkişiseçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine veya listelerde yer verilenlerinçıkarılmalarına ilişkin esas ve usuller, yönetmelikte gösterilir. (2) Fiil, Türkiye ile savaşhâlinde bulunan bir devletin yararına işlenmiş veya Devletin savaşhazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeylekarşı karşıya bırakmış ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. (2) Cumhurbaşkanına karşı diğerfiilî saldırılarda bulunan kimse hakkında, ilgili suça ilişkin ceza yarıoranında artırılarak hükmolunur. (4) Siyasal ilişki kesilir veyamisilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kişinin bu malın sahibi olması hâlinde, verilecek cezanınyarısından dörtte üçüne kadarı indirilir. (3) Muhafaza edilmek üzerekendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenleelkonulmuş olan malın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniylekaybolmasına veya bozulmasına neden olan kişi, adlî para cezası ilecezalandırılır. (3) Yüklenen fiiliişlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığınadair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına almave tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdakifıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (2) Rüşvet alan veya bu konudaanlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veyayeminli mali müşavir olması hâlinde, birinci fıkraya göre verilecek ceza üçtebirden yarısına kadar artırılır. (2) Suçun konusunun deniz veyademiryolu ulaşım aracı olması hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasınahükmolunur.

(4) Katılan, yalnız kişisel haklarını ispat için gösterdiği delildenvazgeçebilir. (2) Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse, öncedensorguya çekilmiş ve artık hazır bulunmasına mahkemece gerek görülmezse, davayokluğunda bitirilebilir. (2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecekolaylar ve deliller belirtilir. (4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerleilişkilendirilerek açıklanır. (4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veyailgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir. (5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlüolarak yapılabilir.

Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birincifıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına kararverilebilir. (3) Daha önce hapis cezasınamahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az sürelihapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veyaaltmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha azsüreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birineçevrilir. – (1) Yukarıdaki maddelerde açıklanan hâllerdemahkeme, yabancı mahkemelerden verilen ve Türk hukuk düzenine aykırı düşmeyenhükmün, Türk kanunlarına göre bir haktan yoksunluğu gerektirmesi hâlinde,Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Türk kanunlarındaki sonuçlarının geçerliolmasına karar verir. Sanal kumar, paribahis, Şans, Talih Oyunları ilgili olarak internetin gelişimine paralel olarak Türkiye’de kumar ve bahis uygulamaları nedeniyle verilen cezalarında ciddi bir artış görülmektedir. Özellikle uluslar arası nitelikteki kumar ve bahis sitelerinde dünyanın hemen hemen her yerinden oyunlar oynanmaya başlanmıştır. Kumar oynanması yasak olan ülkelerdeki kişilerin kumar oynanması yasal olan veya belli lisans şartlarına bırakılmış olan ülkelerde kurulmuş internet sitelerinde oynadıkları oyunlar olayı hukuken daha da çıkmaz hale getirebilmektedir. Ülkemizde kumar oynatmak suç, kumar oynamak ise kabahat olarak düzenlenmiştir.

Danıştay’a göre, TFF’nin özel hukuk hükümlerine tabi olduğunun karara bağlanmasının sadece bu nedenle Federasyonca veya Federasyon bünyesinde yer alan kurullarca tesis edilen işlemlerin idari işlem olması niteliğini ortadan kaldırmamaktadır[128]. Maddesi, TFF ile GSGM arasındaki ilişki bakımından ayrıksı bir hüküm niteliğindedir. Anılan hükme göre TFF, GSGM’nin tesis ve personelinden, GSGM ile yapacağı sözleşme ve protokol[89] esasları çerçevesinde yararlanabilecek ve kulüpleri yararlandırabilecektir. Profesyonel futbol şubesi bulunan kulüpler, genel kurullarınca onaylanan gelir ve gider tabloları ile bilanço ve gelecek döneme ilişkin bütçelerini ve genel kurul tutanaklarını genel kurullarının yapılış tarihini izleyen otuz gün içinde TFF’ye göndermekle yükümlüdür. TFF, kulüplerce gönderilen mali bilgileri denetleme hakkına sahiptir[88]. Ülkemizde ilk futbol ligi, İngiliz James Lafontaine tarafından “İstanbul Futbol Ligi” adıyla 1904 senesinde kurulmuştur[33]. Yukarıda sözü edilen dört takımın katıldığı ligde karşılaşmalar, günümüzde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın bulunduğu yerde, o zamanki adıyla Papazın Çayırı’nda oynanmıştır. Abdulhamit idaresi tarafından hoşgörüyle karşılanmasına ve Türk futbol kulüplerinin kurulmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere koşut olarak, Galatasaray Sultanisi öğrencilerinden Ali Sami (Yen) ve arkadaşları Asım Tevfik (Sonumut), Emin Bülent (Serdaroğlu), Celal (Şehit), Bekir (Bircan), Tahsin Nahit, Cevdet (Kalpakçıoğlu) ve Abidin (Daver) Beyler 1905 senesinde “Galatasaray Futbol Kulübü[34]”nü kurmuşlardır. Galatasaray Futbol Kulübü’nü, Kadıköylü gençlerin kurdukları “Fenerbahçe Futbol Kulübü” izlemiştir (1907).